Värmemarknaden står inför stora utmaningar, men trots det har vi i Sverige ingen samlad strategi för hur dessa utmaningar skall mötas. Tuffa effektiviseringsmål, hårdare konkurrens mellan uppvärmningsalternativen, digitalisering, en allt tydligare internationalisering av politik och bränslemarknader (inkl. avfallsmarknaden) samt krav på regelförändringar, är några av dessa utmaningar. Därtill vill vi naturligtvis att värmemarknaden skall vara en resurseffektiv, miljö- och klimatriktig marknad även i framtiden. Under de senaste åren har frågorna om värmemarknadens utveckling kommit alltmer i fokus, och tanken om att sätta upp ett gemensamt projekt initierades 2011-2012. Sedan dess har två etapper genomförts och intresset för projektet och dess resultat ökar stadigt.

Under de båda inledande etapperna av Värmemarknadsprojektet har olika aktörer på värmemarknaden kunnat träffas för att diskutera gemensamma frågor på ett förutsättningslöst och konstruktivt sätt. Det har ofta lyfts fram som en värdefull del i projektet. Därför är vi angelägna att denna plattform för informationsutbyte och diskussion bibehålls och utvecklas under projektets fortsättning.

 

 

 

 

 

VÄRMEMARKNAD SVERIGE