Rapporter

HEM : RESULTAT

"Värmemarknad Sverige", etapp 1:

I projektets första etapp har vi analyserat värmemarknaden och dess utveckling. Vi har satt värmemarknaden i perspektiv av hela energisystemets utveckling, samtidigt som de lokala och regionala förhållandena beaktats, och vår analys tar sin utgångspunkt från dem. Läs mer om projektets resultat:

LADDA NER RAPPORTEN
"VÄRMEMARKNADEN I SVERIGE - EN SAMLAD BILD"

 

 

 

"Värmemarknad Sverige", etapp 1:

Sammanfattningar av ovanstående rapport.

LADDA NER DEN LÅNGA SAMMANFATTNINGEN

LADDA NER KORTA SAMMANFATTNINGEN (8 sidor)

 

 

 

 

Underlagsrapporter:

"Framtida värmeanvändning i Sverige"

Rapporten fördjupar bilden av bebyggelsens värmebehov från 1995 till idag, och hur det kan utvecklas mot år 2050. Värmeköparna är många och heterogena, med ca 2,3 miljoner leveranspunkter för totalt 94 TWh nettovärme (2012). Småhusen dominerar i antal köpare (ca 2,0 miljoner) och i värmeandel (nästan 40%). Det finns en stadig trend av energieffektivisering i flerbostadshus och lokaler, men inte i småhus. Den s.k. ingenjörspotentialen för lönsamma effektiviseringsåtgärder är i storleksordningen 30-40% enligt de studier vi analyserat. Men att få detta storskaligt genomfört i hela bebyggelsen är en helt annan sak, bl.a. tanke på den stora och heterogena mängden ägare och aktörer.

LADDA NER RAPPORTEN

 

"Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden"

Rapporten ger en beskrivning av nuvarande teknik- och marknadssituation för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden tillsammans med ett försök att förutsäga utvecklingen för teknikerna fram till 2030. Prestanda för framförallt värmepumparna ökar och ökningen kan fortsätta beroende på den framtida prisutvecklingen på värmemarknaden. Samtidigt står värmepumpar, pelletspannor och solvärme inför tekniska och ekonomiska utmaningar.

LADDA NER RAPPORTEN

 

"Teknik och forskningsöversikt över fjärde generationens fjärrvärmeteknik"

Rapporten beskriver konceptet fjärde generationens fjärrvärme (4GDH)och rapporterar om aktuellt forskningsläge. För att öka fjärrvärmens konkurrenskraft skall sänkta temperaturer i fjärrvärmesystemen medverka till ökade möjligheter till att integrera fler förnybara lågtemperaturkällor i produktionen, ge effektivare produktionsanläggningar, minska distributionsförlusterna och ge billigare/mer prefabricerade material i distributionen.

LADDA NER RAPPORTEN

 

"17 perspektiv på värmemarknaden"

I denna skrift karaktäriserar vi värmemarknaden utifrån de olika perspektiv som aktörerna på marknaden beskriver marknaden. Det har vi gjort på två olika sätt. I ett inledningskapitel har vi lyft fram ett tiotal teman och frågeställningar som aktörerna ser som viktiga för den svenska värmemarknaden idag. Varje tema beskrivs med en kort text som formats utifrån ett antal av de svar som aktörerna givit. Inledningskapitlet följs av aktörernas egna perspektiv på värmemarknaden, där intervjuer med aktörerna redovisas.

LADDA NER RAPPORTEN