Rapport från referensgruppsmötet i september

Nyhetsuppdatering, oktober 2019

 

Hösten går och det händer mycket i projektet jus nu. Vi går nu in i en ny fas i projektet, där vi under hösten kommer att fokusera på att färdigställa de arbetsmoment som är på gång och ta fram en syntesrapport som sammanfattar projektets resultat och lärdomar.

I september hölls referensgruppsmöte i Stockholm. Etapp 3 har sju fokusområden och mötet inleddes med en genomgång av vad som gjorts inom projektet kopplat till de olika temaområdena.
1. Hållbarhet
2. Vår framtida värmeförsörjning
3. Värmepumpsmarknaden: kartläggning och analys
4. Samarbeten på våra värmemarknader
5. Politik och styrmedel
6. Digitalisering och energistatistik/data
7. Färdplan Fossilfri uppvärmningssektor

Förmiddagens ägnades åt frågor kopplat klimatneutralitet och fossilfritt. Håkan Sköldberg berättade om det underlag som tagits fram inför elsektorns färdplan för fossilfrihet. Fossilfritt har varit i fokus under det senaste året inom Värmemarknad Sverige, till stor del på grund av det stora arbete med att ta fram en färdplan för fossilfrihet som gjorts inom ramen för projektet. Inom NEPP har ett arbete gjorts för att visa hur svensk el- och fjärrvärmeproduktion står sig i klimatperspektiv. Bo Rydéns, Profu, analyser visar att svensk el och fjärrvärmeproduktion bidragit med klimatnytta globalt de senaste åren, när ett konsekvensperspektiv beaktas och klimatkonsekvenser analyseras ur ett globalt perspektiv.

Cecilia Andersson, Öresundskraft, berättade kort om hur Öresundskraft arbetar med klimat och förnybart i sin lokala kontext.

Efter lunch hölls ett pass om framtidens värmelösningar. Gunilla Jalbin, Grounded management, redovisade en intervjustudie om utvecklingsvägar, drivkrafter och beteenden hos fastighetsägare. Referensgruppen fick diskutera tre möjliga utvecklingsvägar och vad som kan göra dem starkare eller svagare. Under hösten kommer resultaten att sammanställas i ett PM.

Därefter fick vi ta del av hur två fastighetsägare arbetar med framtidens värmelösningar. Mari-Louise Persson, Riksbyggen, berättade om planering och byggnation av BRF Viva i Göteborg, en nybyggd bostadsrättsförening med lågt energibehov, fastighetsnära energiproduktion och med lagring via uttjänta bussbatterier. Pelle Arve, Platzer, berättade om hur de framgångsrikt minskat sitt effektbehov i samband med energieffektivisering. Som komplement till förmiddagens övergripande analys av utvecklingen inom den svenska elanvändningen och elproduktion, gav Erik Dotzauer, Stockholm Exergi, en uppdatering runt elkapacitetsbristen lokalt i Stockholm. En av knäckfrågorna för värmemarknadens utveckling mot fossilfrihet enligt färdplanen är den fossila plasten i avfall som går till energiåtervinning. Jenny Sahlin, Profu, presenterade resultat från ett forskningsprojekt om samverkan i avfallsvärdekedjan för att minska avfallsmängder och säkerställa att ”rätt” restavfall går till energiåtervinning.

Nästa referensgruppsmöte hålls den 4 december.

 

 

 

 

VÄRMEMARKNAD SVERIGE