Varför ett värmemarknadsprojekt? Värmemarknaden står inför stora utmaningar, men trots det har vi i Sverige ingen samlad strategi för hur dessa utmaningar skall mötas.
LÄS MER

 

Målet med projeketet
Projektets övergripande mål är att med ett systemperspektiv visa på kostnadseffektiva framtida utvecklingsvägar för värme-marknaden, som med hög energieffektivitet, låg klimatpåverkan och hög andel förnybar energi kan medverka till att uppfylla nationella och internationella energi- och klimat-målsättningar.
LÄS MER

 

Sidan uppdaterades: 23 mars 2015

Report: "The heating market in Sweden"

The project The Heating Market in Sweden is a multi-disciplinary project, which in its first phase was run during 2013 - 2014. The aim of the project is to draw an overall picture of the Swedish heating market and to present the opportunities and the challenges that the heating market is facing. The project has engaged many of the players on the heating market; heating users, heating producers, energy and facility suppliers, branch organisations, and authorities.

This report summarises the project’s analyses and results from the first phase.

DOWNLOAD THE REPORT "THE HEATING MARKET IN SWEDEN"

 

Rapporten "Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild"

I projektets första etapp har vi analyserat värmemarknaden och dess utveckling. Vi har satt värmemarknaden i perspektiv av hela energisystemets utveckling, samtidigt som de lokala och regionala förhållandena beaktats, och vår analys tar sin utgångspunkt från dem. Läs mer om projektets resultat:

LADDA NER RAPPORTEN

 

Kort sammanfattning på engelska av "Värmemarknaden i Sverige"

Short summary of the report "The heating market in Sweden"

LADDA NER / DOWNLOAD

 

Kort sammanfattning - "Värmemarknaden i Sverige"

LADDA NER

 

Ny rapport - Sammanfattning av Värmemarknad Sverige etapp 1

I projektets första etapp har vi analyserat värmemarknaden och dess utveckling. Vi har satt värmemarknaden i perspektiv av hela energisystemets utveckling, samtidigt som de lokala och regionala förhållandena beaktats, och vår analys tar sin utgångspunkt från dem. Läs mer i projektets sammanfattning som du nu kan ladda ner.

LADDA NER RAPPORTEN

 

Ny rapport från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut: "Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden"

Rapporten ger en beskrivning av nuvarande teknik- och marknadssituation för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden tillsammans med ett försök att förutsäga utvecklingen för teknikerna fram till 2030. Prestanda för framförallt värmepumparna ökar och ökningen kan fortsätta beroende på den framtida prisutvecklingen på värmemarknaden. Samtidigt står värmepumpar, pelletspannor och solvärme inför tekniska och ekonomiska utmaningar.

LADDA NER RAPPORTEN

 

Ny rapport från Lunds Universitet:
"Teknik och forskningsöversikt över fjärde generationens fjärrvärmeteknik"

Rapporten beskriver konceptet fjärde generationens fjärrvärme (4GDH)och rapporterar om aktuellt forskningsläge. För att öka fjärrvärmens konkurrenskraft skall sänkta temperaturer i fjärrvärme-systemen medverka till ökade möjligheter till att integrera fler förnybara lågtemperaturkällor i produktionen, ge effektivare produktionsanläggningar, minska distributionsförlusterna och ge billigare/mer prefabricerade material i distributionen.

LADDA NER RAPPORTEN

 

Ny rapport - "Framtida värmeanvändning i Sverige"

Rapporten fördjupar bilden av bebyggelsens värmebehov från 1995 till idag, och hur det kan utvecklas mot år 2050. Värmeköparna är många och heterogena, med ca 2,3 miljoner leveranspunkter för totalt 94 TWh nettovärme (2012). Småhusen dominerar i antal köpare (ca 2,0 miljoner) och i värmeandel (nästan 40%). Det finns en stadig trend av energieffektivisering i flerbostadshus och lokaler, men inte i småhus. Den s.k. ingenjörspotentialen för lönsamma effektiviseringsåtgärder är i storleksordningen 30-40% enligt de studier vi analyserat. Men att få detta storskaligt genomfört i hela bebyggelsen är en helt annan sak, bl.a. tanke på den stora och heterogena mängden ägare och aktörer.

LADDA NER RAPPORTEN

 

Ny rapport - "17 perspektiv på värmemarknaden"

I denna skrift karaktäriserar vi värmemarknaden utifrån de olika perspektiv som aktörerna på marknaden beskriver marknaden. Det har vi gjort på två olika sätt. I ett inledningskapitel har vi lyft fram ett tiotal teman och frågeställningar som aktörerna ser som viktiga för den svenska värmemarknaden idag. Varje tema beskrivs med en kort text som formats utifrån ett antal av de svar som aktörerna givit. Inledningskapitlet följs av aktörernas egna perspektiv på värmemarknaden, där intervjuer med aktörerna redovisas.

LADDA NER RAPPORTEN

 

Ny rapport - "12 påståenden om värmemarknaden"

Projektet Värmemarknad Sverige skall analysera utvecklingen av den framtida värmemarknaden i ett antal framtidsscenarier. I denna PM ger vi utgångspunkten för denna kvantitativa analys, genom att ge en enkel kvalitativ bild av de centrala grundförutsättningar som den kvantitativa analysen måste beakta. Vi presenterar inledningsvis grundförutsättningarna som tolv ”påståenden”, och ger på följande sidor en viss fördjupning av ett antal av påståendena, för att exemplifiera.

LADDA NER RAPPORTEN

 

Projektet Värmemarknad Sverige

Projektet analyserar värmemarknadens utveckling för Sverige som helhet. Vi sätter samtidigt värmemarknaden i perspektiv av hela energisystemets utveckling. De slutsatser som dras utgår företrädesvis från detta helhetsperspektiv. Analysen av värmemarknaden hanterar dock samtidigt de lokala och regionala förhållandena, och tar delar av sin utgångspunkt från dem.

Under fliken "Om projektet" redovisas målet med projektet, varför ett värmemarknadsprojekt behövs samt vilka företag och organisationer som deltar i projektet.

LÄS MER