Sammanställning av genomförandegruppens arbete och resultat från enkät

Här hittar ni en sammanställning av genomförandegruppens arbete under 2019/2020 och resultat från den enkät som skickades ut till alla undertecknare i oktober 2020.

Ladda ner sammanställningen

 

Hur går omställningen mot en fossilbränslefri uppvärmningssektor som på sikt utgör en kolsänka?

Digitalt seminarium inom ramen för färdplan för fossilfri uppvärmningssektor

Nu har det gått två år sedan färdigställandet av färdplanen för fossilfri uppvärmningssektor och 1,5 år sedan den överlämnades till Sveriges regering. Mycket har hänt inom sektorn och samhället sedan dess.

Presentationer från seminariet

Programmet från seminariedagen


 

Arbetet med färdplan för fossilfri uppvärmning pågick under 2019 och lämnades in den 20 mars år 2019 till regeringen. Färdplan för fossilfri uppvärmning togs fram genom ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden. Arbetet resulterade i en gemensam färdplan med gemensamma och branschspecifika åtaganden för att nå en fossilfri uppvärmningssektor. Ett 100-tal aktörer har ställt sig bakom dokumentet, se nedan. Nu har ett 30-tal organisationer valt att arbeta vidare med färdplanens genomförande för att nå de uppsatta målen. Målet med det fortsatta arbetet är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte, inspiration och samordning av det redan pågående arbetet. Profu samordnar det fortsatta arbetet under 2019-2020.

 

Färdplanen

I färdplanen beskrivs visionen för en för en fossilfri uppvärmningssektor, de åtaganden som är framtagna för att förverkliga visionen samt de organisationer som valt att ställa sig bakom färdplanen. Det finns även textavsnitt och fördjupningsdelar som beskriver bakgrunden till färdplanen, viktiga iakttagelser och slutsatser från färdplanen, en beskrivning av historia, nuläge och framtidsbilder av uppvärmningssektorn, samverkan - en nyckel för fortsatt omställning av uppvärmningssektorn, uppvärmningssektorns koppling till andra sektorer samt ett avsnitt om några viktiga delfrågor med fördjupande diskussion.

Färdplanen för fossilfri uppvärmning finns i sin helhet under Dokument och länkar.

 

Aktiviteter hos sektorns aktörer

Översiktlig summering av vad som hänt sedan mars 2019, då färdplanen överlämnades till Sveriges regering.

  • Testanläggning för bio-CCS tagen i drift, dec 2019
  • En anläggning för utsortering av plast ur restavfall som lämnas till förbränning är under uppförande i Stockholmsregionen.
  • Landets största kol-kraftvärmeverk tas ur drift under 2020 i Stockholm. 2019 tog även Tekniska Verken i Linköping sin sista koleldade anläggning ur drift. Mälarenergi är från 2020 helt fria från kol och olja i produktionen. Allt detta är möjligt genom investeringar på många miljarder i nya anläggningar.
  • Intensifierad utfasning av fossila bränslen inom fjärrvärmebolagen – endast små mängder återstår i vissa spetsanläggningar, där många redan bytt till biobränslen och många håller på med konverteringar.
  • En lång rad samverkansprojekt har startats (lokala marknadsplatser, restvärmeutnyttjande, negativa utsläpp, plast i avfall, …).

 

Dokument och länkar

 

Kontaktuppgifter