Workshop inför fallstudie om

lokala/regionala utmaningar inom värmeförsörjning

 

Den 9 maj bjöd vi in till samtal om vilka utmaningar på de lokala värmemarknaderna som bör analyseras vidare i en ny fallstudie. Fallstudien ska genomföras i samverkan mellan NEPP (www.nepp.se) och Värmemarknad Sverige. Drygt 20 representanter från båda projekten medverkade i samtalet. Det är fantastiskt roligt att arrangera workshops när diskussionerna blir så konstruktiva och inspirerande.

Utifrån den lista med förslag som vi hade med oss valdes följande tre områden ut som mest relevanta att fokusera på:    

  • Aktörsperspektivet – med fokus på värmeförsörjningen ur (slut)kundperspektivet.
  • Ansvar och ledarskap för den framtida värmeförsörjningen i staden, på kort och lång sikt.
  • Hållbarhet och energisystemet

Vi jobbar nu vidare på att ta fram en mer detaljerad plan för vilka forskningsfrågor som de tre områdena ska omfatta, utifrån all den input vi fick från er på workshopen. En realistisk tidplan är att vi kan komma igång med forskningsarbetet under tidig höst, och ha aktivitet igång inom samtliga tre områden – och även något tidigt resultat framme – innan året är slut. Fallstudien skall sedan pågå under hela 2019.

Vi ser möjlighet att koppla in forskare från flera discipliner i olika moment av fallstudien, precis så som vi brukar arbeta inom både NEPP och Värmemarknad Sverige. Vi har redan initierat kontakt med forskargruppen på Handelshögskolan i Göteborg, eftersom de redan har flera uppgifter inom de båda projekten.

Övriga frågor som lyftes upp på workshopen som prioriterade att studera, inarbetas i redan pågående delprojekt i de båda projekten. Det gäller bland annat analyser inom:

  • Lokala/regionala utmaningarna för det lokala värmesystemet på kort och lång sikt
  • Värmebehovets utveckling i framtiden; både när det gäller energi och effekt,
  • Den lokala/regionala politikens påverkan på värmesystemets/ värmeförsörjningens utveckling, samt påverkan/samspelet med nationell och EU-politiken

 

Nepp

NEPP (North European Energy Perspectives Project) är ett multidisciplinärt forskningsprojekt om utvecklingen av energisystemen i Sverige, Norden och Europa i tidsperspektiven 2020, 2030 och 2050. Forskningen genomförs av välmeriterade forskare och analytiker i nära samverkan med experter från de centrala aktörerna på energimarknaderna. Projektet har en etablerad position i forsknings- och kunskapsfronten och dess resultat och slutsatser har en stor spridning och ett stort genomslag.

Läs mer om NEPP på www.nepp.se eller kontakta någon av projektledarna: Kjerstin Ludvig, kjerstin.ludvig@profu.se; Ebba Löfblad, ebba.lofblad@profu.se eller Håkan Sköldberg, hakan.skoldberg@profu.se.

VÄRMEMARKNAD SVERIGE